3 เป้าหมายสำคัญของไมโครซอฟท์ ในโลกยุค “Intelligent Cloud, Intelligent Edge”

ไมโครซอฟท์เชื่อว่าโลกของเราขณะนี้ อยู่ในยุคแห่งอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกัน (Intelligent Cloud and Intelligent Edge) โดยมุมมองนี้ได้สะท้อนออกมาเป็น จุดมุ่งหมายสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำธุรกิจของบริษัท

 • People-centered experiences: การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ยึดความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ โดยที่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นบนทุกดีไวซ์ และคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือทำงานด้วยในแต่ละวัน
 • AI: การพัฒนานวัตกรรมที่ผลักดันให้มนุษย์มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงศักยภาพนี้อย่างเท่าเทียมกัน
 • Ubiquitous computing: การขยายศักยภาพอัจฉริยะของเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้จากทุกที่อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติในการคิดวิเคราะห์จากข้อมูล ที่ทำได้ทั้งบนคลาวด์และในอุปกรณ์ปลายทาง

ก้าวสำคัญของ AI ไมโครซอฟท์ สู่การรับรู้โลกรอบตัวเทียบเท่ามนุษย์

ไมโครซอฟท์ได้มุ่งพัฒนา AI ให้มีศักยภาพในหลากหลายด้าน โดยนอกจากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแล้ว ยังรวมถึงความสามารถในการรับรู้โลกภายนอกในระดับที่ทัดเทียมกับมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จ ครั้งสำคัญดังนี้

 • ศักยภาพด้านการมองเห็นและรับรู้วัตถุ เทียบเท่ากับมนุษย์ในปี 2559
 • การรับฟังเสียงพูดของมนุษย์ เทียบเท่ากับมนุษย์ในปี 2560
 • การอ่านจับใจความ เทียบเท่ากับมนุษย์เมื่อเดือนมกราคม ปี 2561
 • การแปลภาษา (จีนอังกฤษเทียบเท่ากับมนุษย์เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2561

ตัวอย่างการใช้งาน AI และ Machine Learning ที่น่าสนใจบนแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์

 • BMW ConnectedDrive: แพลตฟอร์มบริการและแอปพลิเคชันเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับขี่ ยานยนต์ และโลกภายนอก โดยครอบคลุมทั้งด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย
 • Seeing AI: จากโปรเจกต์แนวคิดของวิศวกรไมโครซอฟท์ สู่แอปพลิเคชันฟรีบน iOS ที่สามารถอ่านและบรรยายสิ่งต่างๆ ในโลกรอบตัวให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้และเข้าใจ
 • FarmBeats: เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดรน กล้อง และระบบ Machine Learning ที่สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว
 • DJI: สานต่อแนวคิด “Intelligent Cloud, Intelligent Edge” ด้วยการเติมศักยภาพอัจฉริยะจาก AI และ Machine Learning ให้โดรนรับรู้โลกภายนอกได้อย่างชาญฉลาด
 • Conservation Metrics: สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้วยระบบ AI ที่สามารถแยกแยะเสียงสัตว์ออกจากเสียงอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมรอบข้าง ก่อนจะนำไปวิเคราะห์เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลในการติดตามประชากรสัตว์ป่า
CR.Positioning https://positioningmag.com/1184950