E-Tax Solutions

E-Tax tool
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

       พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่ง และรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อเป็นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร จะมีการบังคับให้ องค์กร/ธุรกิจ ใช้งานระบบ E-Tax ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้สอดคล้องตามโครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาตร์โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เราสามารถช่วยคุณได้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีที่กำลังก้าวไปสู่รูปแบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นภาษีใหม่ได้

       สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรใด ที่สนใจ E-Tax Solution ที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสรรพากร สามารถลดเวลา ลดขนาดพื้นที่จัดเก็บ การรับ-ส่งเอกสารผ่าน e-Mail ความปลอดภัยระดับสูง โดยหน่วยงาน/ องค์กร สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนด และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร การนำส่งข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจการ โดย

       สามารถทำได้ 3 รูปแบบ จัดทำข้อมูลรูปแบบ XML File สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เท่านั้น ซึ่งต้องลงลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature), แปลงหรือทำข้อมูลในรูปแบบ PDF, Word, Excel

ประโยชน์ของ E-Tax Invoice

       เพื่อองค์กรที่ต้องการระบบ Paperless ลดต้นทุนได้จริง ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสรรพากร ลดเวลา ลดพื้นที่จัดเก็บ รับ-ส่งเอกสารผ่าน e-Mail ความปลอดภัยระดับสูง e-Tax ลดต้นทุนกระดาษ

  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพิมพ์ใบกำกับภาษีการจัดเก็บและการจัดการอื่น ๆ
  • ลดภาระในการจัดเตรียมเอกสารให้กรมสรรพากร
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ส่งข้อมูลจริง
  • เป็นการเปลี่ยนสู่ Digital Transformation
  • ลดความซ้ำซ้อน และขั้นตอนการดำเนินงาน

ลดต้นทุนให้กับธุรกิจทุกขนาด ทุกรูปแบบ มีความสะดวกสบายต่อการยื่นภาษี

       ผู้ประกอบกิจการจะต้องศึกษาวิธีการนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ด้วยเอกสารที่จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ใบกำกับภาษี (เต็มรูป), ใบกำกับภาษี (อย่างย่อ), ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ และใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) โดยจัดทำในรูปแบบของไฟล์ เช่น .PDF, .PDF/A-3, XML หรืออื่น ๆ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล  (Digital Signature) และให้ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ผ่าน 2 วิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 ส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งต้อง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีที่ตกลงกัน เช่น ส่งทางอีเมล เป็นต้น ซึ่งต้อง จัดเก็บข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีที่ 2 เมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการร้องขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบกระดาษ สามารถนำไฟล์ข้อมูลที่จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จัดพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์ และส่งมอบเอการกระดาษแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการก็ได้ โดยต้องปรากฏข้อความ บนเอกสารว่า “เอกสารนี้ได้จัดทำ และส่งข้อมูลให้แก่กรมรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการต้องจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ

รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเหมือนกับที่อยู่บนกระดาษ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ

  1. เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
   1. .pdf (Portable Document Format)
   2. .doc, .docx (Microsoft Word Document)
   3. .xls, .xlsx (Microsoft Excel)
  2. ใน 1 ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 3 MB
  3. ข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในไฟล์เอกสารจะต้องไม่ใช่รูปภาพ ห้ามใช้การถ่ายภาพหรือการแปลงไฟล์จากเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  4. ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature)หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-tax invoice by email เพื่อให้เอกสารนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้ต่อสู้ในชั้นศาลในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ทั้งนี้วิธีการประทับรับรองนี้จะทำด้วยวิธีไหนขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่จะกล่าวต่อไป

เอกสารที่ทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์และต้องส่งสรรพากรไม่ได้มีแค่ใบกำกับภาษี ยังมีเอกสารเหล่านี้ด้วย

  1. ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
  2. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
  3. ใบลดหนี้ (Credit Note) ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
  4. ใบรับ (Receipt) ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ระบบ e-Tax Invoice นั้นเปิดให้ใช้บริการแล้วเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2560 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้ แต่ทางรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป