MRM-Marco Route Master

MARCO

MARCO Route Master (MRM)

ปัจจุบันธุรกิจขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจด้านขนส่งของคุณ ให้มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการจัดการ ทั้งยังมีความทันสมัย และสามารถควบคุมงานได้ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการขนส่ง คือความต้องการของธุรกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้องค์กรต่างต้องทำเทคโนโลยีใหม่ ที่ทันสมัยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การนำระบบ MRM เข้ามาใช้ในธุรกิจของคุณ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะลดความสูญเสียจากการดำเนินการขนส่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

การนำเอาเทคโนโลยี MRM มาใช้ทำให้เกิดผลกำไรและประสิทธิภาพกับธุรกิจในทุกภาคส่วน ทำให้ธุรกิจของคุณ มีต้นทุนที่ต่ำลง สามารถทำให้ธุรกิจมีกำไรที่มากขึ้น พนักงานมีความ มั่นคงในหน้าที่การงาน การขนส่งก็ประหยัดพลังงาน การนำเอาระบบ MRM เข้ามาใช้ในองค์กร หรือธุรกิจของคุณ ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน หัวใจของระบบ MRM ก็คือ การลดต้นทุนด้านการขนส่ง มีความรวดเร็วแม่นยำ ตรงต่อเวลาในการขนส่ง

Front Office

Front Office

Back Office

Back Office

Backend Process

Backend Process

Support Module

Support Module

Report Dashboard

Report Dashboard

User Management System

User Management System

Accounting

Accounting

ทั้งนี้ระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ หรือ องค์กรคุณได้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน