Service Management Automation

Service Management Automation

ในองค์กร IT ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ Service ที่ให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยหลักการในการบริหารจัดการดังกล่าวจะเรียกว่า ITSM ที่อยู่บนพื้นฐานของ ITIL framework ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในขณะนี้

การที่จะดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักของ ITIL มากที่สุด องค์กรจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล ในแต่ละ Module เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย Micro Focus Service Management Automation X เป็น Software ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวที่ประกอบด้วย Module ที่แบ่งตามหลักการ ITSM และสอดคล้องกับ ITIL Process รวมถึงพัฒนา Feature เพิ่มเติมจากเดิมให้ทันต่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน เช่น

การใช้งานผ่าน Mobile Application การทำ Data Analytic เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถที่จะหาแนวทางในการป้องกันล่วงหน้า ช่วยให้การจัดการ Service ที่ให้บริการทางด้าน IT มีประสิทธิภาพสูงสุด

5 ขั้นตอนสำหรับการนำ SMAX เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ ITSM

Step 1 Assessment process การจัดการ การให้บริการทางด้าน IT เพื่อประเมินว่าจุดไหนที่ควรปรับปรุง ก่อนที่จะนำมาปรับใช้กับ SMAX
Step 2 Design workflow ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง Process ในการให้บริการ
Step 3 ทำการ Implement Workflow ตาม Design ที่ได้ตกลงร่วมกัน
Step 4 ทำการทดสอบดำเนินการตาม Process ใน Module ต่างๆ เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพในการให้บริการ
Step 5 ทำการ Migration ข้อมูลที่ต้องการจากระบบเดิมเช่นข้อมูล Knowledge

Service Management Automation Use case